NIEDZIELA POD ¯AGLAMI, KLASA Ic (wych. Robert Jarosz), 20.09.2009r.Powrót na pocz¹tek strony