DORTMUND, 14.06.2006
NIEMCY- POLSKA 1:0

Powrót na pocz¹tek strony